Specializace

Poskytujeme vysoce specializované právní poradenství v těchto oblastech českého, slovenského a unijního práva:

Právo hospodářské soutěže

Dohody narušující soutěž/Dominance/Spojení soutěžitelů

Právní poradenství pokrývá zejména následující aspekty soutěžního práva:

 • ohlašování spojení soutěžitelů u národních soutěžních orgánů nebo Evropské komise,
 • koordinace ohlášení spojení soutěžitelů ve více jurisdikcích,
 • zastupování před národními soutěžními orgány nebo Evropskou komisí při šetřeních kartelových dohod, vertikálních dohod nebo zneužívání dominantního postavení,
 • asistence při neohlášených šetřeních národních soutěžních orgánů nebo Evropské komise (tzv. dawn raids),
 • příprava a podávání stížností na protisoutěžní jednání jiných soutěžitelů k národním soutěžním orgánům nebo Evropské komisi a následné zastupování stěžovatele,
 • zastupování před národními soudy v souvislosti se soukromoprávním vymáháním soutěžního práva,
 • zastupování před národními soudy a Soudním dvorem Evropské unie v řízeních o opravných prostředcích,
 • vytváření compliance programů pro podnikatelské subjekty, provádění compliance školení a prověrek.
Veřejná podpora

Komplexní právní poradenství v souvislosti s veřejnými podporami zahrnuje především:

 • provádění právních analýz poskytovaných výhod,
 • ohlašování veřejných podpor u Evropské komise,
 • konzultace s Evropskou komisí,
 • zastupování před národními soudy v souvislosti se soukromoprávním vymáháním práva veřejné podpory,
 • zastupování před Soudním dvorem Evropské unie v řízeních o opravných prostředcích,
 • jednání s poskytovateli veřejných podpor.
Významná tržní síla/Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch

Komplexní poradenství k zákonu o významné tržní síle v České republice a zákonu o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch ve Slovenské republice:

 • zastupování před národními orgány při šetřeních podezření z porušení zákona o významné tržní síle či zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch,
 • asistence při neohlášených šetřeních národních orgánů,
 • příprava a podávání stížností na protiprávní jednání k národním orgánům a následné zastupování stěžovatele,
 • zastupování před soudy v souvislosti se soukromoprávním vymáháním uvedených předpisů,
 • zastupování před národními soudy v řízeních o opravných prostředcích.

Regulovaná odvětví

Zaměřujeme se též na právní poradenství v regulovaných odvětvích, zejména v oblasti energetiky. Právní poradenství zahrnuje mimo jiné:

 • komplexní právní analýzy,
 • zastupování při jednáních se správními úřady,
 • zastupování v řízeních před regulačními orgány a soudy.

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky, zejména:

 • posouzení a určení vhodné koncepce zadání veřejné zakázky,
 • realizace a komplexní administrace zadávacích řízení, včetně příprav veškeré zadávací a smluvní dokumentace,
 • právní prověrky realizovaných zadávacích řízení,
 • zastupování zadavatelů před dozorovými orgány (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úrad pre verejné obstarávanie) v řízeních o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, jakož i v řízeních zahájených z vlastního podnětu,
 • zastupování dodavatelů při podávání námitek zadavatelům a před dozorovými orgány (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úrad pre verejné obstarávanie),
 • zastupování před národními soudy v řízeních o opravných prostředcích,
 • školení a metodická činnost.

Compliance

Naší specializací je rovněž:

 • příprava compliance programů a školení pro podnikatelské subjekty,
 • provádění compliance prověrek,
 • právní poradenství k dopadům porušení zásad compliance,
 • právní asistence při provádění compliance opatření v podnikatelských subjektech,
 • zastupování v trestních řízeních v souvislosti s hospodářskou kriminalitou.

NKA

© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.