Nedelka Kubáč advokáti úspešní na českom Nejvyšším správním soudu vo významnom prípade týkajúcom sa koncentrácií podnikateľov

10.3.2015

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) bola spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) úspešná so svojou kasačnou sťažnosťou podanou k českému Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v Brne vo veci koncentrácie podnikateľov týkajúcej sa nadobudnutia Elektrárny Opatovice. Krajský soud v Brne vo svojom rozsudku dospel k prekvapivému záveru, že tretie osoby, ktoré nie sú účastníkmi konania o povolení koncentrácie podnikateľov, ale v priebehu posudzovania koncentrácie podnikateľov podávali proti takejto koncentrácii na ÚOHS námietky, majú následne právo ohľadne vysporiadania svojich námietok napadnúť rozhodnutie ÚOHS o povolení koncentrácie rozkladom, respektíve žalobou. Tento rozsudok spôsobil v praxi ÚOHS veľké praktické problémy a viedol k zdržovaniu schválených koncentrácií. Nejvyšší správní soud ale teraz rozsudok Krajského soudu v Brne zrušil. V tejto súvislosti uviedol, že možnosť tretích osôb podávať námietky proti koncentrácii podnikateľov predstavuje iba príležitosť oznámiť ÚOHS informácie podstatné pre posúdenie koncentrácie, nezakladá však právo tretích osôb následne rozhodnutie o povolení koncentrácie napadnúť rozkladom a žalobou.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.