Špecializácia

Poskytujeme vysoko špecializované právne poradenstvo v týchto oblastiach českého, slovenského a práva EU:

Právo hospodárskej súťaže

Dohody obmedzujúce súťaž/Dominancia/Koncentrácie

Právne poradenstvo pokrýva predovšetkým nasledujúce aspekty súťažného práva:

 • oznamovanie koncentrácií podnikateľov národným súťažným orgánom alebo Európskej komisii,
 • koordinácia oznámení koncentrácií podnikateľov vo viacerých jurisdikciách,
 • zastupovanie pred národnými súťažnými orgánmi alebo Európskou komisiou pri vyšetrovaní kartelových dohôd, vertikálnych dohôd alebo zneužívaní dominantného postavenia,
 • asistencia pri neohlásených inšpekciách národných súťažných orgánov alebo Európskej komisie (tzv. dawn raids),
 • príprava a podávanie sťažností na protisúťažné konania iných súťažiteľov národným súťažným orgánom alebo Európskej komisii a následné zastupovanie sťažovateľa,
 • zastupovanie pred národnými súdmi v súvislosti so súkromnoprávnym vymáhaním súťažného práva,
 • zastupovanie pred národnými súdmi a Súdnym dvorom Európskej únie v konaniach o opravných prostriedkoch,
 • vytváranie compliance programov pre podnikateľské subjekty, realizácia compliance školení a previerok.
Štátna pomoc

Komplexné právne poradenstvo v súvislosti so štátnou pomocou zahŕňa predovšetkým:

 • vyhotovovanie právnych analýz poskytovaných výhod,
 • oznamovanie štátnej pomoci Európskej komisii,
 • konzultácie s Európskou komisiou,
 • zastupovanie pred národnými súdmi v súvislosti so súkromnoprávnym vymáhaním práva štátnej pomoci,
 • zastupovanie pred Súdnym dvorom Európskej únie v konaniach o opravných prostriedkoch,
 • rokovania s poskytovateľmi štátnej pomoci.
Významná trhová sila/Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch

Komplexné poradenstvo k zákonu o významnej trhovej sile v Českej republike a zákonu o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike:

 • zastupovanie pred národnými orgánmi pri vyšetrovaniach podozrení z porušenia zákona o významnej trhovej sile, či zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch,
 • asistencia pri neohlásených vyšetrovaniach národných orgánov,
 • príprava a podávanie sťažností na protiprávne konanie národným orgánom a následné zastupovanie sťažovateľov,
 • zastupovanie pred súdmi v súvislosti so súkromnoprávnym vymáhaním uvedených predpisov,
 • zastupovanie pred národnými súdmi v konaniach o opravných prostriedkoch.

Regulované odvetvia

Zameriavame sa tiež na právne poradenstvo v regulovaných odvetviach, najmä v oblasti energetiky. Právne poradenstvo zahŕňa okrem iného:

 • komplexné právne analýzy,
 • zastupovanie pri rokovaniach so správnymi úradmi,
 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi a súdmi.

Verejné obstarávanie

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo ako zadávateľom verejných zákaziek, tak aj uchádzačom o verejné zákazky, predovšetkým:

 • spracovanie analýz, posudkov a stanovenie vhodnej koncepcie zadania verejnej zákazky,
 • realizácia a komplexná administrácia zadávacích konaní, vrátane príprav celej zadávacej a zmluvnej dokumentácie,
 • právne previerky realizovaných zadávacích konaní,
 • zastupovanie zadávateľov pred dozornými orgánmi (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úrad pre verejné obstarávanie) v konaniach o návrhu na preskúmanie úkonov zadávateľov, ako aj v konaniach zahájených z vlastného podnetu,
 • zastupovanie dodávateľov pri podávaní námietok zadávateľom a pred dozornými orgánmi (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úrad pre verejné obstarávanie),
 • zastupovanie pred národnými súdmi v konaniach o opravných prostriedkoch,
 • školenie a metodická činnosť.

Compliance

Našou špecializáciou je tiež:

 • príprava compliance programov a školení pre podnikateľské subjekty,
 • realizácia compliance previerok,
 • právne poradenstvo k následkom porušenia zásad compliance,
 • právna asistencia pri realizácii compliance opatrení v podnikateľských subjektoch,
 • zastupovanie v trestnom konaní v súvislosti s hospodárskou kriminalitou.

NKA

© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.