Tím

Náš tím tvoria skúsení advokáti dlhodobo sa špecializujúci na oblasti, v ktorých poskytujeme právne poradenstvo. Svoje skúsenosti zbierali v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách, ale aj napríklad v Európskej komisii, na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky alebo na Energetickom a súťažnom úrade Bádenska-Württemberska. Pôsobili tiež v poradných orgánoch predsedu českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže alebo českého Energetického regulačního úřadu.

Jadro nášho tímu je v oblasti českého súťažného práva pravidelne hodnotené uznávanými medzinárodnými i národnými advokátskymi ročenkami (Chambers Global; Chambers Europe; Global Competition Review; PLC Which lawyer?; Who’s Who Legal; Právník roku) v najvyšších kategóriách. Uznávané je medzinárodnými advokátskymi ročenkami (Chambers Global; Chambers Europe; Global Competition Review) i v oblasti slovenského súťažného práva.

Náš tím je pritom dostatočne veľký. V Českej republike i Slovenskej republike tak môžeme v oblastiach, na ktoré sa špecializujeme, poskytovať komplexné požadované právne poradenstvo, a to vrátane akútneho právneho poradenstva napríklad pri neohlásených inšpekciách národných súťažných orgánov alebo Európskej komisie (tzv. dawn raids).

Nasleduje predstavenie členov našej advokátskej kancelárie:

NKA

NKA

Martin Nedelka

spoločník

Martin Nedelka

Praha/Bratislava

D:+420 210 320 269
F:+420 210 320 270
M:+420 724 216 303
E:nedelka@nklegal.eu

Martin Nedelka je spoločníkom našej advokátskej kancelárie pôsobiacim v pražskej i bratislavskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, regulovaných odvetví, predovšetkým energetiky, a oblasť compliance. V oblasti súťažného práva má rozsiahle skúsenosti s oznamovaním koncentrácií podnikateľov, ako aj pri zastupovaní vyšetrovaných subjektov pred národnými súťažnými orgánmi, súdmi alebo Európskou komisiou. Zameriava sa tiež na prípravu súťažných compliance programov a realizáciu compliance školení. V energetike sa špecializuje na regulačné otázky v oblasti elektrickej energie a plynu, problematiku energetických sietí, obnoviteľných zdrojov, ale aj zastupovanie pred národnými regulátormi alebo Európskou komisiou. V oblasti compliance má Martin Nedelka rozsiahle skúsenosti predovšetkým s realizáciou compliance previerok a s právnym poradenstvom k následkom porušenia zásad compliance.

Referencie v súťažnom práve zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • viac než päťdesiat oznámení koncentrácií podnikateľov českému alebo slovenskému súťažnému orgánu alebo Európskej komisii,
 • pre nemecký koncern v jednom z najväčších vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre japonský koncern pri rozsiahlom vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre nemeckú spoločnosť pri vyšetrovaní českého súťažného orgánu pre údajné zneužívanie dominantného postavenia,
 • pre české podnikateľské združenie pri vyšetrovaní českého súťažného orgánu pre údajnú zakázanú protisúťažnú dohodu,
 • pre významný česko-slovenský koncern pri vyšetrovaní Európskou komisiou pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre významnú slovenskú banku v konaní o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ,
 • pre významný nemecký koncern v konaní o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ,
 • pre českú spoločnosť pri podaní úspešnej sťažnosti na protisúťažné konanie českému súťažnému orgánu a Európskej komisii,
 • pre významnú českú kongresovú spoločnosť v súvislosti s možnou štátnou pomocou,
 • pre celý rad miest a obcí v oblasti štátnej pomoci pri poskytovaní prostriedkov z fondov EÚ.

V regulovaných odvetviach môže Martin Nedelka v poslednej dobe vykázať okrem iného nasledujúce poradenstvo pre:

 • národného prevádzkovateľa prenosovej sústavy v regulačných otázkach, vrátane energetického práva EÚ,
 • národného energetického regulátora k rôznym regulačným otázkam, vrátane energetického práva EÚ,
 • významné české energetické spoločnosti v regulačných otázkach,
 • slovenskú plynárenskú spoločnosť v regulačných otázkach,
 • českých prevádzkovateľov obnoviteľných zdrojov v sporoch s distribučnými spoločnosťami a národným regulátorom, vrátane zastupovania pred súdmi,
 • českú telekomunikačnú spoločnosť v celom rade otázok telekomunikačného práva, vrátane únijnej právnej úpravy,
 • slovenskú telekomunikačnú spoločnosť v celom rade otázok telekomunikačného práva, vrátane únijnej právnej úpravy,
 • významné lesnícke spoločnosti v regulačných otázkach v oblasti lesníctva, vrátane zastupovania pred príslušnými správnymi orgánmi a súdmi.

V oblasti compliance poskytoval Martin Nedelka napríklad poradenstvo pre:

 • americký koncern pri realizácii compliance auditu a návrhu riešenia identifikovaných problémov,
 • americkú spoločnosť pri realizácii compliance opatrení,
 • nemecký koncern pri realizácii compliance opatrení,
 • českú spoločnosť pri príprave a realizácii interného compliance programu,
 • celý rad českých a slovenských spoločností pri školeniach k otázkam compliance.

Martin Nedelka vyštudoval právo v Prahe (Mgr.; JUDr./Ph.D.), Regensburgu (LL.M.) a Dubline (LL.M.). V rokoch 1996 až 1999 a 2001 až 2008 pôsobil v pražskej, bratislavskej a bruselskej pobočke advokátskej kancelárie Gleiss Lutz, pričom od roku 2003 ako partner. Potom pôsobil do roku 2013 ako partner v advokátskej kancelárii Schoenherr. V roku 2001 pracoval v bruselskej pobočke advokátskej kancelárie Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Martin Nedelka je členom českej, slovenskej a bruselskej advokátskej komory. Pôsobí v redakčnej rade česko-slovenského súťažnoprávneho časopisu Antitrust.

Pracuje v češtine, slovenčine, nemčine a angličtine. Disponuje tiež znalosťami francúzštiny, ruštiny a poľštiny.

 

 

Vzdelanie

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 1993; JUDr./Ph.D. 1999)
Univerzita Regensburg (LL.M. 1995)
University College Dublin (LL.M. 2000)

Advokátske komory

Česká advokátska komora
Slovenská advokátska komora
Bruselská advokátska komora

Jazyky

čeština
slovenčina
nemčina
angličtina

Radovan Kubáč

spoločník

Radovan Kubáč

Praha/Bratislava

D:+420 210 320 271
F:+420 210 320 270
M:+420 723 080 355
E: kubac@nklegal.eu

Radovan Kubáč je spoločníkom našej advokátskej kancelárie pôsobiacim v pražskej i bratislavskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva a práva verejného obstarávania. V oblasti súťažného práva má rozsiahle skúsenosti s oznamovaním koncentrácií podnikateľov, ako aj pri zastupovaní vyšetrovaných subjektov pred národnými súťažnými orgánmi, súdmi alebo Európskou komisiou. Zameriava sa tiež na právne poradenstvo týkajúce sa vertikálnych dohôd, štátnej pomoci, na prípravu súťažných compliance programov a realizáciu compliance školení. V práve verejného obstarávania poskytuje komplexné právne poradenstvo pre zadávateľov, ako aj dodávateľov.

Referencie v súťažnom práve zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • celý rad oznámení koncentrácií podnikateľov českému alebo slovenskému súťažnému orgánu alebo Európskej komisii,
 • pre nemecký koncern v jednom z najväčších vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre japonský koncern pri vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre významnú slovenskú banku v konaní o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ,
 • pre významný nemecký koncern v konaní o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ,
 • pre výhradného dovozcu vozidiel do Českej republiky v súvislosti s podozrením z uzatvorenia nedovolenej vertikálnej dohody,
 • pre českého sprostredkovateľa nákupu vozidiel zo zahraničia pri podaní sťažnosti na protisúťažné konanie pred českým súťažným orgánom a Európskou komisiou,
 • pre celý rad miest a obcí v oblasti štátnej pomoci pri poskytovaní prostriedkov z fondov EÚ.

V oblasti verejného obstarávania môže Radovan Kubáč v poslednej dobe vykázať okrem iného poradenstvo pre:

 • verejných, sektorových a dotovaných zadávateľov pri komplexnej administrácii zadávacích konaní,
 • viac než dvadsiatich dodávateľov pri podaní námietok k zadávateľovi, následnom návrhu na preskúmanie úkonov zadávateľov Úřadu pro ochranu hospodářské súťaže či v nadväzujúcom súdnom konaní,
 • celý rad školení pre zadávateľov verejných zákaziek.

Radovan Kubáč vyštudoval právo v Olomouci (Mgr.), vo Frankfurte nad Odrou a Saarbrückene (LL.M.). Od roku 2008 pôsobil v pražskej pobočke advokátskej kancelárie Gleiss Lutz a potom do roku 2013 v advokátskej kancelárii Schoenherr. V rokoch 2006 až 2007 pracoval na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre hospodársku súťaž a ďalej na Energetickom a súťažnom úrade Bádenska-Württemberska.

Radovan Kubáč je členom Českej advokátskej komory.

Pracuje v češtine, slovenčine, nemčine a angličtine.

 

 

Vzdelanie

Univerzita Palackého Olomouc (Mgr. 2006)
Európska univerzita Viadrina Frankfurt nad Odrou (2004 – 2005)
Európsky inštitút Saarskej univerzity Saarbrücken (LL.M., 2007)

Advokátske komory

Česká advokátska komora

Jazyky

čeština
slovenčina
nemčina
angličtina

Andrea Oršulová

spoločník

Andrea Oršulová

Bratislava

D:+421 221 025 250
F:+421 221 025 251
M:+421 903 709 197
E:orsulova@nklegal.eu

Andrea Oršulová je spoločníkom našej advokátskej kancelárie pôsobiacim v bratislavskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, regulovaných odvetví, najmä telekomunikácií, a verejného práva. V oblasti súťažného práva má rozsiahle skúsenosti predovšetkým s problematikou kartelových dohôd a zneužívania dominantného postavenia.

Referencie v súťažnom práve zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • dlhodobé súťažnoprávne poradenstvo slovenskej spoločnosti poskytujúcej služby na trhu odpadového hospodárstva, vrátane zastupovania pred slovenským súťažným orgánom a slovenskými súdmi v konaní vo veci možného zneužitia dominantného postavenia,
 • dlhodobé súťažnoprávne poradenstvo slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa ťažbou hnedého uhlia,
 • dlhodobé súťažnoprávne poradenstvo slovenskému prevádzkovateľovi energetickej distribučnej sústavy a jeho zastupovanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia,
 • dlhodobé súťažnoprávne poradenstvo slovenskému výrobcovi pohonných hmôt, vrátane jeho zastupovania pred slovenským súťažným orgánom v konaní vo veci možného zneužívania dominantného postavenia,
 • zastupovanie francúzskeho koncernu v jednom z najväčších šetrení slovenského súťažného orgánu vo veci údajnej kartelovej dohody,
 • poradenstvo slovenskému poskytovateľovi elektronických komunikačných služieb prostredníctvom pevnej a mobilnej elektronickej komunikačnej siete v celom rade súťažnoprávnych otázok,
 • poradenstvo radu spoločností pri riešení najrôznejších súťažnoprávnych otázok, vrátane výkonu súťažnoprávnych auditov a prípravy compliance programov.

V regulovaných odvetviach poskytovala Andrea Oršulová okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • slovenskému poskytovateľovi elektronických komunikačných služieb prostredníctvom pevnej elektronickej komunikačnej siete v regulačných otázkach,
 • slovenskému prevádzkovateľovi energetickej distribučnej sústavy v regulačných otázkach,
 • slovenskému výrobcovi elektrickej energie v regulačných otázkach,
 • slovenskému prevádzkovateľovi elektronických komunikačných služieb prostredníctvom mobilnej siete v regulačných otázkach,
 • maďarskému dodávateľovi elektrickej energie v celom rade otázok energetického práva,
 • litovskej spoločnosti poskytujúcej elektronické komunikačné služby v Slovenskej republike v celom rade regulačných otázkach, vrátane poradenstva pri uzatváraní zmlúv o prepojení.

Andrea Oršulová vyštudovala právo v Bratislave (Mgr.; JUDr.). Od roku 1999 do roku 2003 pôsobila na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky, kde zastávala okrem iného pozíciu riaditeľa odboru pre druhostupňové konanie. V rokoch 2003 až 2006 pracovala pre telekomunikačné spoločnosti ako právny špecialista pre oblasť hospodárskej súťaže a regulácie. Od roku 2006 vykonáva advokátsku prax. Najprv pôsobila v advokátskych kanceláriách CVD ako spolupracujúci advokát a Ružička Csekes v pozícii managing associate a v rokoch 2009 až 2014 v advokátskej kancelárii ius aegis ako partner.

Andrea Oršulová je členom Slovenskej advokátskej komory. Pôsobí rovnako ako externý vyučujúci pre oblasť súťažného práva na Právnickej fakulte Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius. Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných článkov z oblasti hospodárskej súťaže a spoluautorkou odborných publikácií Kartelové dohody (C.H.Beck, 2009), Competi-tion Law in the Slovak Republic (Kluwer Law International, 2011) a komentára Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Wolters Kluwer, 2014).

Pracuje v slovenčine, angličtine a češtine.

 

 

Vzdelanie

Univerzita Komenského Bratislava (Mgr. 1999; JUDr. 2001)

Advokátske komory

Slovenská advokátska komora

Jazyky

slovenčina
angličtina
čeština

Jitka Linhartová

of counsel

Praha/Bratislava

D:+420 210 320 260
F:+420 210 320 270
M:+420 776 113 260
E:linhartova@nklegal.eu

Jitka Linhartová je of counsel v pražskej aj bratislavskej pobočke našej advokátskej kancelárie.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, regulovaných odvetví, predovšetkým energetiky a odpadového hospodárstva, verejných obstarávaní a compliance. V oblasti súťažného práva poskytuje právne poradenstvo klientom z rôznych sektorov v rámci ich každodennej činnosti, ako aj v priebehu vyšetrovaní Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aj Európskej komisie. Pripravuje klientom oznámenia koncentrácií, zastupuje ich pred súťažnými úradmi a súdmi. Ďalej sa venuje príprave compliance programov a ich zavádzaniu do praxe, vrátane tzv. mock dawn raids. V energetike sa špecializuje na regulačné otázky v oblasti elektriny a plynu, problematiku energetických sietí, obnoviteľných zdrojov, ale aj zastupovanie pred národnými regulátormi.

Referencie v oblasti súťažného práva zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • celý rad oznámení koncentrácií v SR, ČR, či v zahraničí pôsobiacich podnikateľov českému alebo slovenskému súťažnému orgánu alebo Európskej komisii,
 • medzinárodnej spoločnosti v správnom konaní v súvislosti s podozrením na existenciu zakázanej vertikálnej dohody,
 • niekoľkým medzinárodným koncernom pri podaní markeru či žiadosti o leniency českému a slovenskému súťažnému úradu,
 • pre japonský koncern pri rozsiahlom vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • najväčšiemu svetovému producentovi chemikálií pri jeho každodennej distribučnej činnosti,
 • významnému importérovi vozidiel pri jeho každodennej činnosti,
 • rôznym asociáciám pri ich každodennej činnosti, predovšetkým dohlaď nad ich pravidelnými rokovaniami,
 • českej dcére zahraničnej farmaceutickej spoločnosti pri revízii distribučného systému,
 • celosvetovo pôsobiacemu strojárenskému koncernu pri jeho činnosti v rámci ČR.

Referencie v oblasti regulovaných odvetví a verejných obstarávaní zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • zahraničnej spoločnosti pri akvizícii veterných elektrární od rakúskeho koncernu,
 • rakúskemu energetickému holdingu pri predaji časti jeho podniku v CEE,
 • národnému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v regulačných otázkach, vrátane únijného energetického práva,
 • národnému energetickému regulátorovi v rôznych regulačných otázkach, vrátane únijného energetického práva,
 • významnej českej energetickej spoločnosti v regulačných otázkach,
 • významnému ruskému podnikateľovi pri realizácii jeho energetických projektov v Českej republike,
 • jednému z najvýznamnejších strojárenských koncernov pri jeho účasti vo verejnom výberovom konaní,
 • francúzskemu poskytovateľovi IT služieb v rámci jeho účasti vo verejnom výberovom konaní.

V oblasti compliance potom Jitka Linhartová poskytuje právne poradenstvo:

 • českej dcére celosvetovo pôsobiaceho automobilového koncernu prostredníctvom pravidelných compliance školení,
 • českej a slovenskej dcére celosvetovo pôsobiaceho chemického koncernu prostredníctvom pravidelných compliance školení,
 • českému združeniu najvýznamnejších výrobcov veľkých domácich spotrebičov prostredníctvom implementácie compliance programu a prostredníctvom pravidelných compliance školení,
 • významnému kolektívnemu systému prostredníctvom implementácie compliance programu a prostredníctvom pravidelných compliance školení,
 • českej dcére zahraničnej farmaceutickej spoločnosti prostredníctvom implementácie compliance programu,
 • celému radu ďalších českých a slovenských spoločností z oblasti papierenského, potravinárskeho, stavebného a iného priemyslu prostredníctvom pravidelných compliance školení.

Jitka Linhartová ukončila v roku 2001 štúdium práv v Plzni (Mgr.). V roku 2004 pôsobila v pražskej advokátskej kancelárii. Od roku 2004 do roku 2007 pracovala pre Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V priebehu rokov 2007 a 2008 pracovala na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre hospodársku súťaž. Od roku 2008 pôsobila v pražskej pobočke advokátskej kancelárie Gleiss Lutz a následne do roku 2017 v advokátskej kancelárii Schoenherr, kde zastávala pozíciu vedúcej súťažnej sekcie.

Jitka Linhartová je členom Českej advokátskej komory. Pravidelne prispieva do česko-slovenského súťažnoprávneho časopisu Antitrust a do medzinárodnej publikačnej platformy International Law Office. V minulosti bola taktiež spoluautorkou niekoľkých energetických publikácií (napríklad European Energy Handbook alebo Global Energy Review).

Pracuje v češtine, slovenčine a angličtine.

 

 

Vzdelanie

Západočeská univerzita v Plzni (Mgr. 2001)

Advokátske komory

Česká advokátska komora

Jazyky

čeština
slovenčina
angličtina

© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.